Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện đầu tư công và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018
Ngày cập nhật 29/01/2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện đầu tư công và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                 

                                                                      Hương Hồ, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện đầu tư công và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

         

 

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường Hương Hồ về nhiệm vụ phát triễn kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường Hương Hồ về dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2018, UBND phường xây dựng kế hoạch đầu tư công và đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018, cụ thể như sau:

I. Đấu giá quyền sử dụng đất:

1.  Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Lai Bai, TDP 8:

a. Ban hành Thông báo ngưng sản xuất đất 5% tại vùng Lai Bai, TDP 8 đồng thời lập thủ tục thanh lý Hợp đồng trước thời hạn đối với các hộ dân đang thuê đất 5% tại vùng Lai Bai.

- Thời gian thực hiện: 15/01/2018 – 20/01/2018: Địa chính tham mưu Thông báo

- Thời gian thực hiện: 20/01/2018 – 25/01/2018: Kế toán tham mưu thủ tục thanh lý Hợp đồng

b. Mời đại diện họ Bùi Dư và đại diện họ Mai Văn làm việc để thỏa thuận việc đổi vị trí đất sản xuất nông nghiệp giao Nghị định 64/CP.

- Thời gian thực hiện: 20/01/2018 – 25/01/2018: Địa chính tham mưu thực hiện.

c. Mời Trung tâm phát triễn quỹ đất thị xã để bản giao mốc ranh giới và mặt bằng sau khi đã hoàn thành việc GPMB nhằm phục vụ công tác đo vẽ, quy hoạch phân lô trình UBND thị xã phê duyệt.

- Thời gian thực hiện:  cuối tháng 02/2018: Địa chính tham mưu thực hiện.

2.  Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô xen ghép tại vùng Quai Chèo, TDP 2:

- Mời Trung tâm phát triễn quỹ đất thị xã để bản giao mốc ranh giới và mặt bằng sau khi đã hoàn thành việc GPMB nhằm phục vụ công tác đo vẽ, quy hoạch phân lô trình UBND thị xã phê duyệt.

+ Thời gian thực hiện:  cuối tháng 02/2018: Địa chính tham mưu thực hiện.

II. Kế hoạch đầu tư công năm 2018:

1. Các công trình theo Nghị quyết HĐND phường:

- Địa chính tham mưu thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình gồm có:

+ Nhà sinh hoạt cộng dồng TDP 9

+ San lấp mặt bằng sân trường Huỳnh Đình Túc

+ San lấp mặt bằng sân trường Tiểu học số 2 Hương Hồ (TDP8)

+ Sửa chữa Nhà sinh hoạt cộng dồng TDP 4, 5 và 6

+ Nhà vệ sinh 02 phòng học và đường bê tông 20 m trường mầm non (Cơ sở Chầm)

2. Các công trình theo Nghị quyết HĐND thị xã:

- Địa chính tham mưu giải phóng mặt bằng các công trình gồm có:

+ Đường Nguyễn Trọng Nhân: Thời gian thực hiện từ 25/02/2018 – 25/03/2018

+ Đường bê tông 3.5 m Nhà nước và nhân dân cùng làm: Địa chính tham mưu thực hiện Giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công công trình khi cấp trên phân bổ.

 

                                                                                                         Người lập

 

 

 

                                                                                   Nguyễn Đăng Nhật

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 143