Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường Hương Hồ, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 28/01/2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND

phường Hương Hồ, nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ

 


Số:09/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hương Hồ, ngày 18 tháng 01  năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND

phường Hương Hồ, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HƯƠNG HỒ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Theo đề nghị của Văn phòng – thống kê phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND phường Hương Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Đặng Thành Vương

BT.ĐU – CT.HĐND

CT. Ủy ban bầu cử.

2. Bà: Nguyễn Thị KimLan

PBT.ĐU – CT. UBND

PCT. Ủy ban bầu cử.

3. Ông: Lê Công Phước

CT.UBMTTQVN

PCT. Ủy ban bầu cử.

4. Ông: Trần Thanh Phương

Văn phòng- thống kê

Thư ký.

5. Bà: Bùi Thị Tình

PCT.HĐND

Ủy viên.

6. Ông: Hồ Văn Vui

PCT.UBND

Ủy viên.

7. Ông: Trần Đình Long

PCT.UBND

Ủy viên.

8. Ông: Trần Duy Hải

Phường Đội trưởng

Ủy viên.

9. Ông: Nguyễn Bá Quang Vinh

Trưởng Công an

Ủy viên.

10. Bà: Mai Thị Kim Ngân

Tư pháp- hộ tịch

Ủy viên.

11. Ông: Thái Mạnh Tiến

Kế toán tài chính

Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hương Hồ, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Điều 3.Văn phòng – thống kê  phường, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Thường vụ Thị ủy;

- TT HĐND thị xã;

- UBND thị xã;

- Ủy ban MTTQVN thị xã;

- Phòng Nội vụ thị xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Lan

 

 

 

 

 

Đình Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 143