Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2023
Ngày cập nhật 22/02/2023

Thực hiện Kế hoạch số 915/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Nâng cao chất lượng, hiệu quả; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, về công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

 2. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền trong tình hình mới.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân.

4. Xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ phát triển, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, công chức, trong công tác dân vận; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trọng dân trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 475-QĐ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Chú trọng việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện dân vận chính quyền trong cơ quan; phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận cơ quan với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, như: những vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, ô nhiễm môi trường… qua đó có biện pháp giải quyết kịp thời, không để tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ phường đến cơ sở, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

5. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

6. Tập trung triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày2/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030;

7. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

7. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

8. Phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

9. Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ.

10. Tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền; giám sát hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê phường: Tham mưu, đề xuất UBND phường các giải pháp cần thiết để triển khai, tổ chức thực hiện tốt về công tác dân vận chính quyền tại cơ quan. Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn phường và báo cáo UBND thành phố theo quy định.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường phối hợp với các ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân vận, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

- Công chức văn hoá – xã hội và Đài truyền thanh phường: Chủ động phối hợp với các ban ngành đăng tin, bài để tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận chính quyền.

 

Tập tin đính kèm:
Hà thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 167