Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN VÀ ĐOÀN THỂ CT-XH PHƯỜNG HƯƠNG HỒ
Ngày cập nhật 28/11/2017
Ảnh kiểm điểm tập thể và cá nhân ở BTV Hội Nông dân Phường

         Căn cứ hướng dẫn số 03-BTC/TU, ngày 24/10/2014 của BTC Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; Căn cứ Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà và Công văn số 209-CV/BTC, ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Thị ủy Hương trà về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; Thực hiện kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 13/11/2017 của Đảng ủy phường Hương Hồ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; Trên cơ sở chương trình công tác năm 2017 và kết quả hoạt động của các cơ quan trên địa bàn Phường Hương Hồ trong năm 2017.

Bắt đầu từ ngày 28/11/2017, đồng loạt các cơ quan của Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể Chính trị - xã hội phường Hương Hồ đã tiến hành kiểm điểm vai trò lãnh đạo, quản lý đối với các tập thể và cá nhân trong các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở.

Theo yêu cầu hướng dẫn của cấp trên, việc kiểm điểm của tâp thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý phải đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan; từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đầu của cán bộ, đảng viên; làm căn cứ để thực hiện nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân phải gắn với thực hiện  Nghị quyết TW 4 khóa XI nay là Nghị quyết TW 4 khóa XII "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tại phường Hương Hồ, việc kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý diễn ra từ ngày 28/11/2017 và phải hoàn thành báo cáo với BTV Đảng ủy Phường trước ngày 30/11/2017.

                                                                                                Văn Long

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.362
Truy cập hiện tại 5