Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG DẠI CHÓ QUẢN LÝ VẬT NUÔI NĂM 2021
Ngày cập nhật 13/04/2021
THÔNG BÁO
Về việc tiêm vắc xin phòng dại chó quản lý vật nuôi và
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó năm 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 28/TB-UBND

 

 

Hương Hồ, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiêm vắc xin phòng dại chó quản lý vật nuôi và

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó năm 2021

 

 

 

Thực hiện kế hoạch số: 1020/KH-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc tiêm vắc xin phòng dại chó, mèo quản lý vật nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó năm 2021.

BCĐ tiêm phòng vắc xin phường Hương Hồ triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dại chó năm 2021 như sau:

1. Mục tiêu:

- Tiêm phòng 100% số chó nuôi trong diện tiêm trên địa bàn phường.

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan.

- 100% số chó nuôi được quản lý tại các tổ dân phố.

2. Thời gian tiêm phòng: Từ  01/4/2021 đến 30/4/2021.

Sau thời gian trên, hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó mới lớn lên, mới nuôi chưa được tiêm phòng dại trong đợt tiêm chính hoặc tiêm phòng dại đã hết miễn dịch.

3.  Loại vắc xin sử dụng và mức thu tiêm phòng:

- Sử dụng vắc xin Rabisin, Rabigen - Mono Rabies;

- Tiền vận chuyển, bảo quản, hao hụt và công tiêm phòng của thú y viên: Tiêm tại hộ gia đình: 55.000 đồng/con.

Trong đó: tiêm phòng dại là 45.000 đồng và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó là 10.000 đồng.

4. Quản lý chó nuôi:

 UBND phường yêu cầu các Tổ trưởng Tổ dân phố thống kê, quản lý chó nuôi trên địa bàn mình phụ trách. Trước và sau đợt tiêm phòng vắc xin dại tổng hợp báo cáo số lượng về Văn phòng UBND phường để tổng hợp báo cáo.

Chủ nuôi chó có trách nhiệm đăng ký việc nuôi chó đồng thời cam kết nuôi nhốt (xích) giữ chó trong khuôn viên gia đình với UBND phường thông qua Tổ trưởng Tổ dân phố.

5. Phân công Tổ tiêm phòng như sau:

- Địa bàn TDP An Bình, TDP Long Hồ Hạ 1 và TDP Long Hồ Hạ 2

1. Ông: Trương Văn Tửu.

2. Bà : Nguyễn Cửu Thị Hiền

- Địa bàn TDP Nhan Biều- Lựu Bảo; TDP Ngọc Hồ ; TDP Xước Dũ ; TDP Long Hồ Thượng 1 ; TDP Long Hồ Thượng 2.

  1. Ông: Nguyễn Văn Chiến.

- Địa bàn TDP Chầm.

  1. Ông: Tôn Thất Úy

(Đề nghị Tổ trưởng Tổ dân phố phải tham gia cùng Tổ tiêm phòng để ghi chép thống kê và lập bản cam kết nuôi nhốt, cam kết đối với các hộ không chấp hành tiêm phòng dại chó, mèo).

UBND phường yêu cầu BCĐ, thú y viên,Tổ trưởng Tổ dân phố và toàn thể hộ chăn nuôi trên toàn Phường phải có trách nhiệm hưởng ứng chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng dại chó, mèo để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình và toàn xã hội.

 

 

Nơi nhận:                                           

 - BCĐ Thị xã;                        

 - Đảng ủy;

 - HĐND Phường;

 -UBMT Phường - Các đoàn thể;

 - Tổ trưởng Tổ dân phố;                     

 - Lưu VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Văn Vui

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 44.920
Truy cập hiện tại 5