Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế
Ngày cập nhật 14/09/2023
Hồ sơ niêm yết lấy ý kiến tại bảng thông báo tại tiền sãnh của rụ sở UBND phường

Thực hiện Công văn số 2834/QLĐT-QH ngày 25/7/2023 của UBND thành phố Huế, phòng Quản lý Đô Thị về việc triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư 36 phường xã nội dung dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

Hiện UBND phường đã niêm yết lấy ý kiến tổ chức, đơn vị và cộng dồng dân cư trên địa bàn phường về nội dung Quy chế Quản lý Kiến trúc thành phố Huế tại trụ sở UBND phường

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/TB-UBND

                Hương Hồ, ngày 12 tháng 9 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư 36 phường xã nội dung dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 2834/QLĐT-QH ngày 25/7/2023 của UBND thành phố Huế, phòng Quản lý Đô Thị về việc triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư 36 phường xã nội dung dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Huế.

Hiện UBND phường đã niêm yết lấy ý kiến tổ chức, đơn vị và cộng dồng dân cư trên địa bàn phường về nội dung Quy chế Quản lý Kiến trúc thành phố Huế tại trụ sở UBND phường.

- Hồ sơ niêm yết, công bố, công khai: tham gia ý kiến trực tiếp vào phiếu lấy ý kiến.

- Thời gian niêm yết lấy ý kiến thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/9/2023 đến ngày 12/10/2023

- Địa điểm: Trước sãnh trụ sở UBND phường

          - Hình thức: Niêm yết công khai.

- Yêu cầu khác: đề nghị Bí thư các Chi bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố thông báo, phổ biến cho các tổ chức, cộng đồng dân cư được biết việc triển khai niêm yết, công bố lấy ý kiến.

UBND phường Hương Hồ thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

    Nơi nhận:

- Đài phát thanh phường.

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Đình Long

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--

 

Nguyễn Ngọc Sự
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 166