Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC THÁNG 10 NĂM 2023
Ngày cập nhật 03/11/2023

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ                   
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                      Hương Hồ, ngày 02 tháng 11 năm 2023

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/10/2023)

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

 

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

 

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

 

Trả trước hạn

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

179

 

179

127

82

45

0

52

52

0

 

1

Bảo trợ xã hội

32

0

32

0

0

0

0

32

32

0

 

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

4

0

4

0

0

0

0

4

4

0

 

3

Chứng thực

48

0

48

48

28

20

0

0

0

0

 

4

Đất đai

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

 

5

Đất đai (Cấp huyện)

9

0

9

5

5

0

0

4

4

0

 

6

Hộ tịch

67

0

67

55

31

24

0

12

12

0

 

7

Văn hóa - Thể thao

18

0

18

18

18

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng - thống kê
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 121