Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Quyết định Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 09/01/2024

Ngày 04/01/2024 UBND phường Hương Hồ ra  Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 04/01/2024  về việc Ban hành kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của phường với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số

 

 


Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 02 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

2. Đưa CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình công tác năm 2024 của UBND phường làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

3. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

4. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu.

5. Phấn đấu Chỉ số CCHC của phường năm 2024 đạt mức tốt trở lên là đơn vị đứng tốp 5 trở lên của thành phố.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế:

a) Mục tiêu

Đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đảm bảo 100% văn bản QPPL do trung ương, tỉnh và Thành phố ban hành được triển khai kịp thời.

b) Nhiệm vụ

- Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của phường đã ban hành để bổ sung, sửa đổi kịp thời đúng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt và hiệu quả Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2024. Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND phường ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, không chồng chéo, trùng lặp.

- Triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật năm 2024 tại cơ quan. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện chính sách và giám sát thi hành pháp luật.

2. Về cải cách TTHC:

a) Mục tiêu

- Tiếp tục việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù).

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.

- 95% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc hành vi hành chính của cá nhân, tổ chức được xử lý dứt điểm; 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý, được giao xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định và quy trình.

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

b) Nhiệm vụ

- Thường xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do Trung ương, tỉnh ban hành và thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai, minh bạch các quy định TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của phường để tổ chức, cá nhân thực hiện chung, thống nhất trên địa bàn; thực hiện việc công khai đầy đủ TTHC theo quy định trên Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử của phường và niêm yết TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết liên quan đến TTHC.

- Tiếp tục rà soát quy định, TTHC nhằm kịp thời để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp; rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trong quy trình giải quyết một thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông  nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của cá nhân và tổ chức; tập trung vào một số lĩnh vực còn nhiều phiền hà, phức tạp như: đất đai....

- Gắn cải cách TTHC với áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông toàn diện đối với các thủ tục nhóm thủ tục liên quan đến người dân; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về Quy định Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

- Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản trên
môi trường mạng; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

- Đảm bảo thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về kiểm soát TTHC. Tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả khi lãnh đạo đơn vị tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nắm bắt yêu cầu, mong muốn của cá nhân, tổ chức để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ CBCC. Đảm bảo mức độ hài lòng trên 90%.

Tiếp tục đầu tư, trang cấp phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa.

3.  Cải cách tổ chức bộ máy:

a) Mục tiêu

- Rà soát ban ngành chuyên môn theo quy định; lập danh sách tinh giản biên chế theo quy định (nếu có).

- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của UBND phường, phấn đấu UBND phường được đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động ở mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

b) Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Duy trì thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC. Gắn kết quả đánh giá với công tác thi đua, khen thưởng, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức hàng năm.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

a) Mục tiêu

Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ năng lực thi hành công vụ trong cơ quan; sử dụng biên chế đã được phê duyệt.

- Thực hiện có hiệu quả việc tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, công chức. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm.

- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ gắn với đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong thực thi công vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá.

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; kịp thời tuyên dương, khen thưởng cán bộ, công chức có tinh thần tận tụy phục vụ, đồng thời, xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức sai phạm.

5. Cải cách tài chính công:

a) Mục tiêu

- Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phân bổ dự toán phường trên kết quả và chất lượng hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế khoán biên chế và kinh phí tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

a) Mục tiêu

- Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với việc triển khai có hiệu quả các chính hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện trợ giúp doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn trước đại dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, tháo gỡ các điểm nghẽn, quan tâm tạo điều kiện khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới một cách tích cực và hiệu quả.

- Phấn đấu cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và chỉ số sẵn sàng và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) của phường duy trì ở mức tốt trở lên.

b) Nhiệm vụ

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Giải pháp hỗ trợ người dân và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

- Giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình chuyển đổi số.

- Giải pháp đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và quản lý hành chính đất đai.

7. Về hiện đại hóa nền hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

a) Mục tiêu

- Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành.

- 100% văn bản, hồ sơ công việc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), quản lý chất lượng theo hệ thống ISO điện tử.

b) Nhiệm vụ

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp, phát triển hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet nhằm phục vụ kết nối liên thông.

- Triển khai ứng dụng hiệu quả chữ ký số trong cơ quan nhà nước. Từng bước triển khai chuyển hóa các hệ thống thông tin dùng chung trong cơ quan nhà nước theo kiến trúc Chính quyền điện tử. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân; phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng. Tập trung thực hiện Ứng dụng CNTT vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Tiếp tục rà soát và tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của phường. Xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm về ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường được giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phường.

- Đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, chú trọng triển khai hệ thống ISO điện tử (ISO online) vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của cơ quan hành chính.

- Đăng tin, bài và cập nhật kịp thời các bộ TTHC trên trên Trang thông tin điện tử của các phường.

- Tăng cường trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt có hiệu quả các phần mềm dung chung nhằm phù hợp với ứng dụng trong công việc tại cơ quan.

8. Tổ chức chỉ đạo, điều hành

a) Chỉ tiêu

- Thủ trưởng cơ quan trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan.

- Xây dựng Kế hoạch CCHC, Kế hoạch CNTT năm 2024 phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan.

b) Nhiệm vụ

- Tổ chức triển khai kịp thời Kế hoạch CCHC của phường, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng theo từng ngành, lĩnh vực.

- Tiếp tục triển khai việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của phường theo Quyết định của UBND tỉnh.

- Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về CCHC và đẩy mạnh CCHC gắn với ứng dụng CNTT và áp dụng ISO nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn phường; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức về CCHC trong cơ quan.

- Tăng cường và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế.

            (Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

         III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn phòng – Thống kê phường.

 Là bộ phận thường trực CCHC phường giúp UBND phường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch CCHC của Chính phủ, của tỉnh và của Thành phố Huế. Định kỳ sơ kết, tổng kết.

 Tham mưu cho Chủ tịch UBND phường quán triệt, tuyên truyền về Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND Thành phố và phường. Tham mưu UBND phường báo cáo UBND Thành phố, Phòng Nội vụ về công tác CCHC theo quy định.

Phối hợp với các ban, ngành chuyên môn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện hệ thống tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 được triển khai tại cơ quan.

Tham mưu thực hiện nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tại cơ quan. Phối hợp cán bộ Tư pháp, cán bộ văn hóa &Thông tin phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC trên địa bàn phường.

Chủ trì thực hiện nội dung về cải cách TTHC; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực thi TTHC; hướng dẫn việc rà soát TTHC và báo cáo Uỷ ban nhân dân phường công bố kết quả rà soát, đơn giản hóa các TTHC;

2. Bộ phậnTư pháp

Chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Bộ phận Kế toán – ngân sách

Tham mưu thực hiện các nội dung về công tác cải cách tài chính công; có trách nhiệm lập dự toán ngân sách, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ CCHC đảm bảo theo quy định.

4. Đài Truyền thanh phường: tiếp tục duy trì các chuyên mục về cải cách hành chính để tuyên truền rộng rãi đến toàn thể người dân, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND phường Hương Hồ../.

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

 

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí triển khai

Chương trình tổng thể CCHC

 

 

 

 

 

I. Cải cách thể chế

1. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL của phường năm 2024

Kế hoạch

CCTư pháp – Hộ tịch 

Các ban ngành UBND phường  

Trước ngày

10/01/2024

 

2. Kế hoạch rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của phường năm 2024

Kế hoạch

CCTư pháp – Hộ tịch 

Các ban ngành UBND phường 

Trước ngày

10/01/2024

 

3. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL

Đảm bảo 100% văn bản QPPL do HĐND&UBND phường ban hành đúng thẩm quyền và trình tự

CCTư pháp – Hộ tịch 

CC văn phòng – Thống kê  

Trong năm 2024

 

II.Cải cách TTHC

1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, Kiểm soát  TTHC năm 2024

 Kế hoạch

CC văn phòng – Thống kê 

Các ban ngành UBND phường 

Trước ngày

10/01/2024

 

2. Triển khai công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn phường.

 

CC văn phòng – Thống kê 

Các ban ngành UBND phường 

Thường xuyên

 

3. Triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công

Báo cáo

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

Các ban ngành UBND phường 

Thường xuyên

 

4. Thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường

Đảm bảo 100% TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường.

Các ban ngành UBND phường 

Thường xuyên

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường  (phấn đấu năm 2024, trên 95% hồ sơ TTHC phường được giải quyết và trả đúng hạn, trước hạn)

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2024

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Quý I/2024

 

2. Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức tại cơ quan

Báo cáo

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Trong năm 2024

 

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

 

1. Xây dựng kế hoạch

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC

Kế hoạch và Lập danh sách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Quý I/2024

 

2. Đánh giá cán bộ, công chức năm 2024

 

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Quý IV/2024

 

V. Cải cách tài chính công

1. Triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, 117/2013/NĐ-CP ngày 23/01/2019,60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Báo cáo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm năm 2024, dự toán phân bổ kinh phí và quy chế chi tiêu nội bộ ban hành trong năm 2024

CC kế toán

Các ban ngành UBND phường 

Trong năm 2024

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

1. Tổ chức thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đã được phê duyệt

Kế hoạch

Báo cáo kết quả thực hiện

 

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Kế hoạch năm  2024

 

2. Kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan

Kế hoạch, Báo cáo

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Trong năm 2024

 

3. Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2024

 

Kế hoạch

 

 

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Quý I/2024

 

VII. Công tác chỉ đạo điều hành; tuyên truyền CCHC

1. Đánh giá công tác CCHC tại cơ quan

Báo cáo

CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Quý IV/2024

 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024

Kế hoạch tuyên truyền CCHC

CC văn hoá – xã hội

Các ban ngành UBND phường 

Tháng 01/2024

 

3. Tiếp tục thực hiện chuyên trang, chuyên mục trền Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường về CCHC

Các tin bài chuyên đề về CCHC

CC văn hoá – xã hội, CC Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành UBND phường 

Hàng tháng/ 2024

 

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt ( vp-tk)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 172