Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ TTCH THÁNG 01 NĂM 2024
Ngày cập nhật 06/02/2024

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ                   
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Hồ, ngày 05 tháng 02 năm 2024

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(Từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/01/2024)

 

 

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

 

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

 

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

 

Trả trước hạn

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng cộng

266

0

266

243

219

23

1

23

23

0

 

1

Bảo trợ xã hội

170

0

170

170

170

0

0

0

0

0

 

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

1

0

1

1

01

0

0

0

0

0

 

3

Chứng thực

12

0

12

12

08

4

0

0

0

0

 

4

Đất đai

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

 

5

Đất đai (Cấp huyện)

17

0

17

17

09

1

0

7

7

0

 

6

Hộ tịch

64

0

64

49

30

18

1

15

15

0

 

7

Người có công (Cấp huyện)

1

0

1

01

01

0

0

0

0

0

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 166