Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn phường Hương Hồ
Ngày cập nhật 12/03/2024

Thực hiện Kế hoạch hành động số 1590/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND thành phố về Nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn thành phố Huế.

Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ ban hành Kế hoạch hành động về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường, nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, bảo đảm thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và xã hội số.

4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công thông qua việc sử dụng hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

5. Đảm bảo 80% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 45% thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa.

7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu.

8. Đảm bảo mục tiêu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2024 tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/05/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính và cải cách TTHC, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Cải cách các quy định TTHC, quy định kinh doanh

a) Rà soát kiến nghị đơn gián hóa quy định TTHC, nhóm TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC

Rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp.

 b) Cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm các nhiệm vụ theo Công văn số 138/UBND - KSTT ngày 09/01/2023 về đôn đốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Chủ động tiến hành rà soát 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% TTHC và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC, hoàn thành trong tháng 9 năm 2024.

 c) Thực hiện nghiêm việc cập nhật, công khai TTHC trên trang tin điện tử  của phường.

 2. Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Tham mưu triển khai thực hiện nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

 - Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 100% hồ sơ TTHC thông qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để thực hiện đồng bộ 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

 - Tiếp tục rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các hệ thống của bộ, ngành và của tỉnh thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công, kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của phường.

- Định kỳ hàng tháng công khai tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang thông tin điện tử của phường để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

 - Tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

(Chi tiết đính kèm Phụ lục I và Phụ lục II).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

 Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND phường

a) Chủ trì, theo dõi, tham mưu đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn, tỷ lệ số hóa hồ sơ, tỷ lệ công bố, công khai danh mục TTHC, đảm bảo tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, tỷ lệ cung cấp, tích hợp DVCTT toàn trình, một phần trên địa bàn phường.

c) Theo dõi chặt chẽ việc giải quyết TTHC trên địa bàn phường để tham mưu Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với cán bộ, công chức vi phạm các quy định về giải quyết TTHC và không đạt tỷ lệ được giao theo quy định.

đ)  Tham mưu  tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo kiểm soát TTHC hằng quý theo quy định.

2. Văn hóa - Thông tin

-  Tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ động xây dựng các chuyên mục, truyên trang tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng khắp trong toàn thành phố về công tác cải cách hành chính nói chung và việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến nói riêng... nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm đơn vị sự đồng thuận của cộng đồng xã hội trong thực hiện các chỉ tiêu về triển khai dịch vụ công trực tuyến.

3. Kế toán- Tài chính

Tham mưu Chủ tịch  xem xét, cân đối, tham mưu bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này đúng theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội của phường

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tìm hiểu, khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến của phường.

Trên đây là Kế hoạch nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn phường Hương Hồ. UBND phường yêu cầu cán bộ, công chức và các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Phụ lục I

GIAO CHỈ TIÊU VỀ CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, THANH TOÁN TRỰC TUYẾN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày     tháng 02 năm 2024 của UBND phường Hương Hồ )

 


Số TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì đánh giá

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Thực hiện trong

năm 2024

Căn cứ giao chỉ tiêu

Sản phẩm/Kết quả dự kiến hoàn thành

Đơn vị

tính

Giao

chỉ tiêu

I

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công

 1.  

Tỷ lệ người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

40

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Số lượng tài khoản dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 40%/tổng số người dân trên địa bàn phường

 1.  

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

Tối thiểu 45

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 45% tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên nhóm chỉ số thanh toán trực tuyến theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

Tối thiểu 50

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 50% tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên nhóm chỉ số DVCTT theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

Tối thiểu

80

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 80% tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên nhóm chỉ số số hoá hồ sơ theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

100

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 100% tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên nhóm chỉ số số hoá hồ sơ theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Tỷ lệ thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

100

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 100% tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên nhóm chỉ số số hoá hồ sơ theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

Tối thiểu 50

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 50% tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên nhóm chỉ số số hoá hồ sơ theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

100

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 100% tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên nhóm chỉ số công khai, minh bạch theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

100

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 100% PAKN được trả lời và công khai đúng hạn trên nhóm chỉ số mức độ hài lòng theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

 1.  

Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, ‎giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

Tối thiểu

90

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Đạt 90% tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên nhóm chỉ số mức độ hài lòng theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

II

Chỉ tiêu về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (bao gồm hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến)

 

1.

Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn( số liệu trên Hệ thống giải quyết TTHC tỉnh và Hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia)

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

> 95

Chỉ tiêu chấm điểm năm 2023 của Bộ Nội vụ tại Quyết định 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 (Nếu tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận giải quyết  đúng  hạn  trong  năm dưới 95% thì không có điểm).

 

Đạt 95% tỷ lệ số hoá hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên nhóm chỉ số tiến độ giải quyết theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp (Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 22/6/2022)

III

Chỉ tiêu về tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng

1.

Tỷ lệ hồ sơ văn bản đi, đến được sử lý trên môi trường mạng

VP-TK

 

Các bộ phận chuyên môn

%

100

Kế hoạch số 424 /KH-UBND ngày 26/12/2023 về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Trong năm 2024

 

 

 

 

Phụ lục II

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      tháng 02 năm 2024 của UBND phường Hương Hồ)

 

 

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Sản phẩm/Kết quả dự kiến hoàn thành

Thời gian hoàn thành

I

Rà soát nâng tối đa TTHC được cung cấp thành DCVTT; Nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT

 1.  

Thực hiện rà soát 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Các bộ phận chuyên môn

Văn phòng UBND

Văn bản đăng ký danh mục DVCTT toàn trình gửi Văn phòng HĐND và UBND thành phố tổng hợp

Quý II năm 2024

 1.  

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phường

Các bộ phận chuyên môn

Văn phòng UBND

Định kỳ hằng tháng báo cáo UBND thành phố số liệu, Đảm bảo 100% hồ sơ được số hóa

Thường xuyên

 1.  

Giao nhiệm vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó thành viên tổ công nghệ số đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ từng người dân tự sử dụng DVCTT để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người biết cách sử dụng tài khoản VNeID, đăng nhập và sử dụng DVCTT trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia

Các bộ phận chuyên môn

Bộ phận VH-TT phường

Định kỳ hằng tháng báo cáo UBND thành phố số liệu

Thường xuyên

 1.  

Giao chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng DVCTT và tuyên truyền, hướng dẫn người thân sử dụng DVCTT, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp

 

Các bộ phận chuyên môn

Bộ phận VH-TT phường

Báo cáo UBND thành phố

Tháng 3 năm 2024

 1.  

Rà soát lại các TTHC, DVCTT, ưu tiên 53 dịch vụ công thiết yếu, có nhiều người sử dụng để thực hiện đơn giản hóa, tái cấu trúc lại quy trình thực hiện, lược bỏ các bước trung gian không cần thiết, lược bỏ các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận, thực hiện

Các bộ phận chuyên môn

Văn phòng UBND

Báo cáo UBND thành phố

Quý II năm 2024

 1.  

Đảm bảo điều kiện vật chất tại đơn vị và Bộ phận Một cửa các cấp, thuận lợi cho CD/TC trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

VP-TK

 

Văn phòng báo cáo đề xuất tham mưu UBND phường báo cáo UBND phường về cơ sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện vật chất tại đơn vị và bộ phận một cửa các cấp

Thường xuyên

 1.  

Hỗ trợ đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ DVCTT, phối hợp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND phường

Văn phòng UBND

- Văn phòng UBND tổng hợp tham mưu UBND phường báo cáo UBND TP.

Thường xuyên năm 2024

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt ( vp-tk)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 141