Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số của Đảng ủy phường năm 2023 – 2024
Ngày cập nhật 19/10/2023

KẾ HOẠCH

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số

của Đảng ủy phường năm 2023 – 2024

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HUẾ

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HƯƠNG HỒ

*

Số 79 –KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hương Hồ, ngày 05 tháng 10 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số

của Đảng ủy phường năm 2023 – 2024

-----
 

Thực hiện Kế hoạch 88-KH/TU, ngày 25/8/2023 của Thành ủy Huế về tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2023 – 2024; Đảng ủy phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

- Các công việc đều được giải quyết trên môi trường mạng;

- Thực hiện quản lý hồ sơ trên môi trường mạng;

- Phát hành giấy mời qua mạng;

- Theo dõi toàn bộ việc thực hiện văn bản chỉ đạo điều hành của Đảng ủy qua hệ thống quản lý văn bản điều hành;

- Bảo đảm điều kiện họp trực tuyến tại phường khi có chỉ đạo yêu cầu;

- Thực hiện việc số hóa toàn bộ tài liệu lưu trữ của Đảng ủy qua các thời kỳ;

- Bảo đảm vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử phường;

- Xây dựng quy định, quy chế quản lý các nội dung công việc để ứng dụng CNTT phục vụ công tác điều hành của cơ quan.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

Đến cuối năm 2024, hoàn thành cơ bản các công việc sau:

1. Hạ tầng Công nghệ thông tin

- Kết nối đường truyền tốc độ cao, bảo đảm truyền số liệu; có hệ thống mạng, các trang thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn mạng, an toàn thông tin.

- Nâng cấp phòng họp trực tuyến đảm bảo kỹ thuật kết nối.

- Đảng ủy sử dụng chứng thư số, chữ ký số văn bản trên môi trường mạng.

2. Phần mềm dùng chung

- Tiếp nhận, sử dụng, ứng dụng các phần mềm của thành phố chuyển giao đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra.

- Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy sử dụng thành thạo phần mềm.

- 100% nội dung chỉ đạo của Đảng ủy được theo dõi, tổng hợp trên môi trường mạng.

- Sử dụng phần mềm họp không giấy để thực hiện các cuộc hội nghị.

- 100% giấy mời và các văn bản (không mật) của cơ quan được ký số gửi, nhận qua mạng máy tính, liên thông với chính quyền.

- 60% tài liệu, văn kiện được số hóa, trong đó 100% tài liệu từ năm 2005 đến nay được số hóa.

3. Nhân lực công nghệ thông tin (viết tắt CNTT) và hệ thống văn bản quản lý

- Bố trí cán bộ phụ trách CNTT là văn phòng Đảng ủy kiêm nhiệm tại Đảng ủy.

- 100% lãnh đạo, Văn phòng Đảng ủy tham gia đào tào, tập huấn nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

- 100% lãnh đạo, Văn phòng Đảng ủy giải quyết, xử lý công việc trên môi trường mạng thông qua các phần mềm ứng dụng.

- Chấp hành nghiêm các quy định, quy chế của Thành ủy về ứng dụng, sử dụng CNTT để tham mưu, điều hành, chỉ đạo và thống nhất trong toàn hệ thống.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1.1. Hạ tầng kỹ thuật

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn (mạng nội bộ, máy tính, đường truyền,...). Hoàn thành trong tháng 9/2023.

- Kết nối mạng dùng chung của tỉnh (CPnet) đáp ứng tốc độ truy cập, kết nổi đến các máy tính của Đảng ủy để xử lý công việc trên mạng.

- Duy trì kết nối mạng diện rộng của Đảng để cập nhật dữ liệu và đồng bộ dữ liệu chuyên ngành của Trung ương, tỉnh, thành phố chuyển giao.

- Nâng cấp các thiết bị phòng họp trực tuyến của cơ quan, kết nối mạng thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, đảm bảo chất lượng, bảo mật các hội nghị, duy trì kết nối mạng dùng chung của tỉnh (CPnet), mạng Internet để bảo đảm an toàn mạng theo quy định. Hoàn thành trong tháng 12/2023.

- Hoàn thành thủ tục chứng thư số, chữ ký số, bảo đảm tính pháp lý văn bản điện tử gửi nhận trên mạng. Hoàn thành trong tháng 10/2023.

1.2. Phần mềm quản lý văn bản điều hành

- Tiếp nhận phần mềm quản lý văn bản điều hành do Văn phòng Thành ủy chuyển giao; sử dụng để xử lý thông tin và gửi nhận văn bản (không mật) trên mạng dùng chung của tỉnh, thành phố.

- Tăng cường gửi nhận văn bản (không mật) trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trên mạng CPnet.

- Cài đặt các phần mềm tiện ích của hệ thống trên các thiết minh để xử lý công việc kịp thời, tiết kiệm thời gian và giấy tờ in ấn (các App: Cổng thông tin Tỉnh ủy; phòng họp không giấy; Quản lý văn bản điều hành,...).

1.3. Phần mềm do Trung ương và tỉnh chuyển giao

- Tiếp nhận phần mềm quản lý văn bản điều hành do Trung ương, tỉnh  và thành phố chuyển giao theo hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy để triển khai sử dụng nhằm xử lý thông tin và gửi nhận văn bản (không mật) trên mạng dùng chung của tỉnh (CPnet).

- Tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ sử dụng, ứng dụng CNTT để phục vụ công tác chuyên môn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy tăng cường ứng dụng, sử dụng có hiệu quả việc xử lý, gửi nhận văn bản trên phần mềm quản lý văn bản điều hành. Bảo đảm 100% văn bản đến, đi và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành (các văn bản mật không kèm file trên phần mềm) và tiến hành cài đặt các phần mềm tiện ích của hệ thống trên các thiết bị thông minh để xử lý công việc kịp thời, tiết kiệm thời gian và giấy tờ in ấn (các App: Cổng thông tin Tinh ủy; phòng họp không giấy; Quản lý văn bản điều hành...).

2. Thường trực HĐND, UBND, UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, trên cơ sở thực tế của từng cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể hóa, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nội dung, yêu cầu trong kế hoạch này.

3. Định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của Đảng ủy.

4. Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tham mưu tổng hợp báo cáo theo định kỳ.

 

 

     Nơi nhận:     

- BTV Thành ủy Huế,                                             

    - VP Thành ủy,

    - Thường vụ phụ trách địa bàn,

    - TT HĐND và UBND,

    - Mặt trận & đoàn thể phường,

    - Các Đảng ủy viên,

    - Lưu: VP.                                                                                                                                                                                                                                                                              

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC PHỤ TRÁCH

 

 

 

Lâm Văn Long

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.025
Truy cập hiện tại 33