Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Công bố quyết định số 06/QĐ-UBND, ngày 10/01/2023 Ban hành mục tiêu chất lượng ISO năm 2023
Ngày cập nhật 26/09/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương Hồ năm 2023

 

Phụ lục 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  06/QĐ-UBND ngày 10 /01/2023 của UBND phường Hương Hồ)

 

 
 

 

 

 

Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức của UBND phường Hương Hồ quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường để hoàn thành các mục tiêu sau:

1. 100% các bộ phận chuyên môn các cán bộ, công chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND phường được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường thuộc chương trình công tác năm 2023 của UBND phường

3. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn của thành phố giao cho UBND phường được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn.

4. Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội:

- Tổng thu ngân sách nhà nước 4,9 tỷ đồng

- Duy trì trường tiểu học số 1 đạt chuẩn quốc gia. Huy động các nguồn lực tập trung xây dựng phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

- Hỗ trợ giới thiệu giải quyết việc làm 120 người.

- Số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 15 hộ trở lên.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 98%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

- Tỷ lệ  cơ quan, tổ dân phố đạt ANTT đạt trên 80%.

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100%.

- Tỷ lệ giải quyết hành chính đạt trên 95%.

- Lập 50 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị cấp mới giấy CNQSD đất ở.

 

5. Mục tiêu liên quan Dịch vụ công, giải quyết TTHC (giải quyết TTHC đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ TTHC đạt mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4, tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC,...).

6. Mục tiêu liên quan giải quyết công việc nội bộ cơ quan:(không)

7. Mục tiêu liên quan chuyển đổi số, cải cách hành chính:

- 100% văn bản, hồ sơ công việc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

8. Mục tiêu liên quan đào tạo, bồi dưỡng CBCC nâng cao chuyên môn: (Không)

9.  Mục tiêu liên quan thi đua – khen thưởng:

- 100% CBCC cuối năm được xếp loại “ Hoàn thành tố nhiệm vụ”

- 20% CBCC cuối năm đạt danh hiệu “ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”

- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hoá 8/9 tổ; gia đình văn hóa đạt trên 90%.

10. Các mục tiêu liên quan khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Trần Thanh Phương
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.025
Truy cập hiện tại 29