Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021
KẾ HOẠCH Tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Hồ năm 2021
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021
KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn phường Hương Hồ Thực hiện Quyết định số: 64/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Rà soát, đánh giá...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu 2021             Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên...
ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HUẾ VÀ SẮP XẾP, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHƯỜNG HƯƠNG HỒ                            Độc...
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số: 23/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng...
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018
QUYẾT ĐỊNH  Về việc  ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 45.362
Truy cập hiện tại 7