Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Công bố mục tiêu chất lượng năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ
Ngày cập nhật 29/01/2018

QUYẾT ĐỊNH

Công bố mục tiêu chất lượng năm 2018

của Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ

 
 

 


Số: …../QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Hương Hồ, ngày 25 tháng 01 năm 2018

                                                        

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố mục tiêu chất lượng năm 2018

của Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 về việc “xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường Hương Hồ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Căn cứ Chính sách chất lượng của Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ký công bố,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố các mục tiêu chất lượng mà Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ ưu tiên thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung liên quan Kế hoạch phát trển kinh tế - xã hội năm 2018, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1 Nhóm các chỉ tiêu về kinh tế:

a. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất so với năm 2017 là      

Trong đó:

- Ngành dịch vụ tăng                                    

             - Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng       

             - Ngành nông nghiệp tăng                         

: 17 %;

 

: 19 %

: 16,4 %

: 5 %

b. Cơ cấu kinh tế:

- Ngành Dịch vụ                                                  

- Ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp        

- Ngành Nông nghiệp                                         

 

: 51 %

: 43,4 %

: 5,6 %

c. Tổng thu ngân sách nhà nước                                             

d. Tổng sản phẩm trên địa bàn(GRDP) bình quân đầu người

đ. Tổng sản lượng lương thực có hạt

e. Giá trị sản xuất một hecta đất Nông nghiệp          

: 5,843 tỷ đồng

:71 triệu đồng

: 1.950 tấn.

: 78 triệu.

    1.2 Nhóm các chỉ tiêu về xã hội:

a. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm             

b. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng                

c. Duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia(50 %)          

d. TDP đạt chuẩn văn hóa và cơ quan văn hóa

đ. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên                             

e. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp                             

f. Tỷ lệ lao động qua đào tạo                                     

g. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân   

h. Giải quyết việc làm                                                   

: 0,6 %

: 6 %

: 2/4 trường

: 89 %

: 1%

: > 65%.

: 65%.

: 93 %

: 150 người.

1.3 Nhóm các chỉ tiêu về môi trường:

a. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom                           

b. Tỷ lệ che phủ rừng                                                   

: 95%

: 65%

2. Hoàn thành báo cáo thực hiện mục tiêu Kinh tế - xã hội năm 2018 và chuẩn bị báo cáo Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các biện pháp chủ yếu của kế hoạch KT-XH năm 2019 đúng thời hạn.

3. Tổ chức tốt, đúng hạn việc phổ biến, giao nhiệm vụ triển khai kế hoạch KT-XH năm 2018 đến các đơn vị trực thuộc và lập, triển khai kế hoạch cụ thể theo giai đoạn

4. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tiếp nhận, thụ lý, thẩm định, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân đến giao dịch. Nâng cao tính công khai, minh bạch, không để xảy ra trường hợp khiếu nại nào bằng văn bản về trì trệ thời hạn hoặc sai chính sách trong thụ lý các loại hồ sơ trên.

5. Hoàn thành đúng nội dung và đảm bảo tiến độ 100% các yêu cầu báo cáo chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất cho Ủy ban nhân dân thị xã.

6. Tổ chức đánh giá, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Chỉ đạo hoàn thành triển khai xây dựng, áp dụng, công bố, đánh giá, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường.

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường, các đơn vị trực thuộc căn cứ các mục tiêu trên để xác định nhiệm vụ kế hoạch năm, các chỉ số hoặc tên công việc cụ thể cần ưu tiên thực hiện trong chương trình công tác năm, quý, tháng và phải đánh giá kết quả thực hiện trong báo cáo công tác tháng, quý, năm.

Điều 3. Đại diện lãnh đạo về chất lượng có trách nhiệm xem xét, phê duyệt, theo dõi triển khai các kế hoạch, tiến độ thực hiện của Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường, các đơn vị trực thuộc. Tổng hợp, đánh giá mức độ, kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống này, cũng như kết quả thực hiện chung của Ủy ban nhân dân phường đối với các mục tiêu trên để rút kinh nghiệm, tiếp tục đề ra các giải pháp triển khai và thực hiện các mục tiêu chất lượng năm 2018.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường, các đơn vị trực thuộc, Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- UBND thị xã (để báo cáo)

- Lưu: VT - VP .

 

                            CHỦ TỊCH

 

 

 

 

     Trần Mạnh Hùng

 

Đình Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 148