Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2018 của UBND phường Hương Hồ
Ngày cập nhật 29/01/2018

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2018

của UBND phường Hương Hồ

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Số: …../ KH- UBND                                                                                                               

    Hương Hồ, ngày 29 tháng 01năm 2018.

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2018

của UBND phường Hương Hồ

 
 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của  UBND phường đối với cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

b) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của phường.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng bộ phận trong cơ quan.

b) Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của phường đã được phê duyệt.

c) Kết hợp nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền; gắn tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung và hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại tiền sảnh trụ sở UBND phường và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Bộ phận thực hiện: Văn phòng thống kê phụ trách kiểm soát các TTHC.

- Nội dung:

+ Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của UBND phường; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các bộ phận chuyên môn.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của địa phương.

+ Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu thông qua Hệ thống thông tin thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+  Tham mưu mở hội nghị để quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên đề CCHC hệ thống Đài truyền thanh phường.

- Chuyên đề CCHC trên Đài Truyền thanh phường:

+ Thời gian thực hiện: Duy trì chuyên đề phát sóng định kỳ 2 lần/tháng;

+ Bộ phận thực hiện: Văn hóa xã hội phụ trách ban biên tập đài phát thanh và trang thông tin điện tử của phường;

+ Bộ phận phối hợp: Văn phòng thống kê, Tư pháp hộ tịch, Địa chính xây dựng.

+ Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND phường, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; phản ánh cách làm hay, hiệu quả đồng thời phê phán những  bộ phận, cá nhân chưa làm tốt công tác CCHC.

c) Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử phường.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Bộ phận chủ trì: Văn hóa xã hội.

-  Bộ phận phối hợp:Văn phòng thống kê, Tư pháp hộ tịch, Địa chính xây dựng.

 - Nội dung: Tăng cường các tin bài, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, của thị xã; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn phường; các cách làm hay trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC…

d) Tuyên truyền cổ động trực quan (pano):

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Bộ phận thực hiện:

+  Văn hóa xã hội xây dựng 01 cụm pano tại trung tâm phường;

- Nội dung tuyên truyền: (Chọn một trong số các nội dung sau)

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ và hành động

+ Cải cách thủ tục hành chính góp phần tích cực phòng, chống quan liệu, tham nhũng, lãng phí

+  Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tậm tụy phục vụ nhân dân

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân nhân và sự phát triển của đất nước

+ Cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch

2. Đối tượng tuyên truyền:

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phương Hương Hồ.

Theo Kế hoạch UBND phường yêu cầu  các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                         

- UBND thị xã, Phòng Nội vụ;                                                             

- Đảng uỷ, TT.HĐND để b/c;

- CT/PCT.UBND;

- Cán bộ, công chức phường;                                                            

- Lưu: VT.                              

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 156