Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND phường Hương Hồ
Ngày cập nhật 29/01/2018

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND phường Hương Hồ

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HƯƠNG HỒ                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Số: 10/ KH- UBND                                                                                                                 

    Hương Hồ, ngày 08 tháng 10 năm 2016.

 

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND phường Hương Hồ

 
 

 

 

 

          Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016;

Nay Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 với những nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa" từng bước tiến đến “ một cửa liên thông”; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát TTHC;

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan hành chính thuộc Phường;

- Tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) trước hết là cán bộ, lãnh đạo quản lý.

2. Yêu cầu

          - Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của từng bộ phận trong cơ quan đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan về việc triển khai CCHC;

- Triển khai đầy đủ các nội dung về công tác CCHC và công tác kiểm soát TTHC theo kế hoạch của UBND Phường.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

           1. Cải cách thể chế

         - Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực theo thẩm quyền của Phường; xây dựng và hoàn thiện các quy định đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và phù hợp với các Luật, Nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của cấp trên;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Phường theo từng năm;

          - Đảm bảo tất cả TTHC được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác các danh mục TTHC.

           2. Cải cách thủ tục hành chính

         - Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc hủy bỏ theo quy định, đối với TTHC không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính của người dân và doanh nghiệp đến giao dịch;

        - Tổ chức thực hiện nghiêm các TTHC đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các TTHC; TTHC phải kịp thời công bố công khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức, công dân dễ hiểu, dễ thực hiện;

       - Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC;

        - Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

           3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

          - Củng cố, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng CBCC các bộ phận theo số lượng biên chế được giao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy;

                   - Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBND Phường ngay từ đầu năm.

- Tập trung tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" từ các bộ phận của Phường, nhằm giảm thời gian giải quyết, tạo sự đồng thuận và tin tưởng với tổ chức, công dân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước (HCNN).

           4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

- Củng cố, sắp xếp CBCC có đủ trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong để thi hành công vụ;

                   - Đổi mới công tác cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá CBCC hằng năm; nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, của CBCC và đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác CCHC; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận “ một cửa”đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu CCHC;

        - Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC trong cơ quan, đơn vị;

        - Tăng cường công tác kiểm tra công vụ thường xuyên, đột xuất đối với CBCC trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

          5. Cải cách tài chính công

         Tiếp tục thực hiện các Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nước, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

         

 

 

         6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các cơ quan, đơn vị và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân;

- Tập trung thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND Phường. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh; Tiếp thu và sử dụng triệt để các trang thông tin điện tử được thị xã  trang cấp;

- Thực hiện cuộc vận động ”Cán bộ, công chức ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính”.

- Tiếp thu và vân hành tốt CNTT trong cơ quan nhà nước để đạt hiệu quả công việc trong cơ quan tại địa phương.

- Tiếp tục học tập và sử dụng các phần mềm dùng chung trong cơ quan nhà nước, tích hợp vào hệ thống xác thực tập trung của tỉnh để vận hành đồng bộ các phần mềm dùng chung tại địa chỉ http://sso.thuathienhue.gov.vn;

- Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 khi được thị xã tập huấn.

          7. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra CCHC, trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, để CBCC nghiêm túc thực hiện, tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của CBCC;

          - Để đảm bảo các nhiệm vụ CCHC được triển khai có hiệu quả, các CBCC cần xác định rõ trách nhiệm của mình đặc biệt là cán bộ lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được quy định cần tổ chức thực hiện bằng các hoạt động cụ thể như: Ban hành Kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC..

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Giao trưởng bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

         - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của UBND Phường cho phù hợp với tình hình;

- Trong xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC cần xác định cụ thể nội dung công việc, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành; định kỳ hàng quý tổ chức đánh giá kết quả thực hiện CCHC;

- Tổ chức thực hiện đúng, đủ các nội dung quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" tại  địa phương;

          - Tiếp tục triển khai việc củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị mình theo hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nội vụ;

- Tổ chức niêm yết công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị;

- Rà soát, tổng hợp các chức danh, vị trí đến thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP. Để tổng hợp báo cáo về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) theo quy định;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, nhất là trong xây dựng quy trình giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức; định kỳ rà soát các quy trình công việc để bổ sung, cập nhật vào phiên bản ISO theo quy định;

          - Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt tuyên truyền về công tác CCHC, Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức CCHC do thị xã tổ chức theo các nội dung: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 01/3/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị số 40/CT-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác CCHC, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Phường:

- Bảo quản và vận hành  hệ thống CNTT hoạt động tốt;

- Phân công, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phường đúng quy định;

- Tham mưu lãnh đạo địa phương đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế "một cửa"; niêm yết công khai các quy trình thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền; hướng dẫn các bộ phận thuộc Phường thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận và trả kết quả;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức sơ tổng kết trao đổi kinh nghiệm để cán bộ, công chức có thêm kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận trong cơ quan thực hiện Kế hoạch CCHC;

          - Cập nhật thường xuyên các thông tin, quy định, quy trình về các TTHC trên cổng thông tin điện tử của thị xã;

- Thực hiện ứng dụng CNTT trong tiếp nhận giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

          - Chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan tham mưu giúp UBND Phường xây dựng, triển khai Kế hoạch CCHC trong các năm tiếp theo của giai đoạn, trên cơ sở Kế hoạch và hướng dẫn của UBND thị xã; xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra công tác CCHC hằng năm;

- Tổng hợp, nghiên cứu tham mưu cho Lãnh đạo UBND Phường tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC;

- Tham mưu giúp UBND Phường rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức tại bộ phận "một cửa”;

          - Tổng hợp, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa";

- Phối hợp với Kế toán – ngân sách Phường xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác CCHC.

            3. Tư pháp – hộ tịch Phường:

         - Chịu trách nhiệm chủ trì công tác cải cách thể chế, xây dựng kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Phường đã ban hành và tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ hàng quý có văn bản báo cáo đến lãnh đạo UBND Phường kết quả xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Phường;

         - Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Phường;

- Đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận trong UBND phường tổ chức thực hiện đúng các quy trình theo cơ chế một cửa;

         4. Kế toán Ngân sách Phường

          - Tiếp tục tham mưu giúp UBND Phường tổ chức thực hiện cơ chế khoán biên chế và chi phí hành chính đối với các bộ phận thuộc UBND Phường, cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Phường;

           - Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác CCHC;

          - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo hướng dẫn các bộ phận trong cơ quan thực hiện sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các Nghị định: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

          5. Văn Hóa – xã hôi Phường:

           Tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền về CCHC; kế hoạch tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

          Xây dựng chuyên trang về CCHC, thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các TTHC;

- Chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND và các bộ phận có liên quan để kịp thời cập nhật tin tức về công tác CCHC trên chương trình phát thanh.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

         Thời gian gửi Báo cáo CCHC về UBND Phường thông qua Văn phòng HĐND – UBND để tổng hợp báo cáo thị xã; Báo cáo quý gửi trước ngày 10 tháng cuối cùng của quý; báo cáo 6 tháng trước ngày 05/6, báo cáo 9 tháng trước ngày 01/9 và báo cáo năm gửi trước ngày 20/11.

          Văn phòng HĐND – UBND lập danh sách các  bộ phận không đảm bảo chế độ báo cáo định kỳ, trình Hội đồng Thi đua khen thưởng Phường bình xét danh hiệu thi đua CBCC cuối năm.

         UBND Phường yêu cầu các bộ phận trong cơ quan, các CBCC nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo phản ánh kịp thời để UBND Phường xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                         

- Phòng Nội vụ;                                                              

- Đảng uỷ để b/c;                                                            

 - Lưu: VT.                              

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 168