Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Báo cáo kết quả Công tác cải cách hành chính quý I năm 2024
Ngày cập nhật 01/04/2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về  ban hành kế hoạch Cải cách hành chính

Ngay từ đầu năm UBND phường đã ban hành Quyết định số 02 /QĐ-UBND, ngày 04/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với trọng tâm cải thiện môi trường  và chuyển đổi số. UBND phường đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức phường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch với trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra  UBND phường đã ban hành nhiều  Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC, cụ thể:

- Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND phường về truyên truyền CCHC trên địa bàn phường năm 2024;

-  Kế hoạch số 16 /KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND phường về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn phường năm 2024;

- Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2024 của UBND phường về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024;

          - Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 30/01/2024 của UBND phường về Tự kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2024;

          - Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 29/2/2024 của UBND phường  Triển khai Chuyển đổi số năm 2024;

          - Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 31/01/2024 của UBND phường về số hóa kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường;

          - Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 02/01/2024 của UBND phường về thực hiện công tác tiếp công công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2024;

          - Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày  29/02/2024 của UBND phường về  nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn phường Hương Hồ

 

          2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành Cải cách hành chính

Trong thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND phường xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy đã đưa nội dung CCHC vào Nghị quyết kinh tế - xã hội hàng năm của Đảng ủy và HĐND phường.

UBND Phường đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm, phân công cụ thể trách nhiệm từng bộ phận các bộ công, chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024  gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong cơ quan.

Phân công  công chức Văn phòng -thống kê thường xuyên, tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong các cơ quan. Qua đó ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức đã có nhiều chuyển biến tích cực.

3. Công tác kiểm tra CCHC

Trên cơ sở các kết luận của kiểm tra các cấp và kết quả đánh giá về công tác CCHC của phường năm 2023, để đánh giá thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện về công tác CCHC trong cơ quan, kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xác định nguyên nhân trách nhiệm và tìm ra các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn phường trong năm 2024. UBND phường đã ban hành kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 30/01/2024 về việc tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2024, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế theo thông báo  kết luận  số122-TB/ĐU ,ngày 13/12/2023  của Đảng ủy về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023.

Tiếp thục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ Thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND Phường về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên đại bàn tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện Công văn 1765/UBND-NC, ngày 04/03/2024 của UBND thành phố Huế  về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố

Hằng tuần thông qua các buổi họp cơ quan lãnh đạo phường thường xuyên nhắc nhở những việc chưa làm được quá đó các cán bộ công chức đã chủ động khắc phục các thiếu sót từng bước hoàn thiện tốt hơn.

4. Về công tác tuyên truyền

UBND Phường chỉ đạo ban Văn hóa và thông tin phối hợp với Văn phòng thống kê tham mưu Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 11/01/2024 về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn phường, xây dựng chuyên mục phát thanh định kỳ về CCHC, thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các TTHC trên trang tin điện tử của phường.Trong quý I/ 2024 đã đăng tải 10 tin bài về CCHC trên trang TTĐT phường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

  1. Cải cách thể chế

UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 03 /01/2024 về việc xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2024, Kế hoạch số 14/KH- UBND ngày 11/ 01/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024.Căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn địa phương, Ủy ban nhân dân Phường thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu, tổ chức soạn thảo các văn bản có nội dung Quy phạm pháp luật tùy theo tính chất và nội dung của văn bản dự thảo, tổ chức thực hiện lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và được bộ phận Tư pháp hộ tịch thẩm định trước khi trình HĐND và UBND Phường ký ban hành theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công tác rà soát, kiểm tra văn bản QPPL luôn được quan tâm và đẩy mạnh, UBND Phường đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp hộ tịch tiến hành kiểm tra, rà soát các Nghị quyết do HĐND Phường ban hành; các Quyết định và Chỉ thị của UBND Phường theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân Phường ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND và UBND Phường ban hành năm 2023 đã hết hiệu lực thi hành. Các Văn bản quản lý điều hành đều được đăng trên trang thông tin điện tử của phường và mail công vụ của lãnh đạo phường.

2. Cải cách thủ tục hành chính

a. Công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 16/ KH-UBND, ngày 12/01/2024 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2024 về rà soát,  đánh giá thủ tục hành chính năm 2024. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các ban, ngành phường rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp. Cập nhật áp dụng kịp thời đối với các thủ tục hành chính có văn bản điều chỉnh mới của Tỉnh và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp được biết để giám sát và thực hiện thủ tục hành chính.

Duy trì hoạt động hệ thống Website của UBND Phường nhằm cung cấp thông tin, công khai các quy trình, thủ tục hành chính và triển khai dịch vụ công như: tra cứu chính sách pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND Phường, thị xã, tỉnh; các mẫu đơn, thủ tục hành chính.

b. Tình hình và kết quả giải quyết TTHC

- Kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: Đã tiến hành số hóa … hồ sơ, đạt tỷ lệ 100% các lĩnh vực bao gồm Bảo trợ xã hội, đất đai, hộ tịch, người có công, liên thông lĩnh vực người có công…

- Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại phường:

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/03/2024 UBND phường đã tiếp nhận và giải quyết:  Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 517 h/s; trong đó hồ sơ trực tuyến mức độ 3: 130h/s,  mức độ 4: 32h/s. Hồ sơ đã giải quyết: 355 h/s, giải quyết trước hạn: 303h/s, đúng hạn : 50h/s, đạt tỷ lệ  99,4 %;  đang giải quyết: 162 h/s, trong hạn: 162 h/s, trễ hạn đã và đang giải quyết: 02h/s, chiếm tỷ lệ  0,39%

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Trong quý, UBND phường chưa nhận được kiến nghị nào của tổ chức, công dân liên quan đến quy định TTHC.

- Về lấy phiếu khảo sát hài lòng của công dân: Đã tiến hành lấy phiều khảo sát hài lòng của công dân với 355 phiếu ở các lĩnh vực đất đai, Bảo trợ xã hội, chứng thực chữ ký và Hộ tịch, trong đó: có 355 phiếu rất hài lòng và hài lòng, phiếu không hài lòng : không.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính  nhà nước

UBND phường thường xuyên rà soát, tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ- CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. UBND phường đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí phù hợp với từng chức danh cán bộ và công chức cũng như những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hiện nay UBND phường có 10 cán bộ và 11 công chức 13 người hoạt động không chuyên trách phường. Để đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn phường.

4. Cải cách chế độ công vụ      

 - UBND phường đã xây dựng Kế hoạch 48/KH-UBND ngày 04 /03/2024 về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại phường và quán triệt cho cán bộ, công chức phường nghiêm túc thực hiện. Trong thời gian qua cán bộ, công chức phường chập hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn phường.

 - Công tác  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thường xuyên được quan tâm, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phường, UBND phường đã lập danh sách cử cán bộ công chức phường bồi dưỡng lớp chuyên viên quản lý nhà nước năm 2024 và  tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác.

5. Về thực hiện cải cách tài chính công:

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đến nay đã thực hiện tốt tự chủ tài chính. Đã đầu tư mau sắm trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phụ vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại cơ quan..

6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:

-  Quan tâm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư phát triển doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch phát triển thuận lợi, tiếp cận vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất bánh tráng làng nghề... 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Hue-S, giao dịch không dùng tiền mặt... Triển khai cài đặt ví điện tử cho cán bộ, công chức trong cơ quan...

7. Hiện đại hóa hành chính

a. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được quan tâm, đã từng bước đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Cán bộ, công chức đã sử dụng thành thạo các phần mềm  dùng chung trong giải quyết các công việc. Duy trì hoạt động  thường xuyên trang thông tin điện tử của Phường

b. Việc ứng dụng các phần mềm vào giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương và áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

UBND Phường đã hướng dẫn các cán bộ, công chức tại các bộ phận thường xuyên vào các hệ thống để xử lý công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao. Thường xuyên sử dụng các phần mềm dùng chung trên hệ thống điều hành tập trung.

Theo kế hoạch đã xây dựng đầy đủ các quy trình theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ.

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác CCHC trên địa bàn phường ngày càng có nhiều chuyển biến đáng kể, chất lượng và hiệu quả công việc ngày càng được nâng lên rõ nét, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn từng bước đi vào nề nếp, số thủ tục hành chính sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, việc ứng dụng CNTT vào những hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác CCHC được đảm bảo.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

- Chế độ báo cáo về công tác CCHC định kỳ tạo các bộ phận trong cơ quan theo quy định chưa thực hiện một cách đầy đủ và kịp thời.

- Việc ứng dụng HueS trong việc nộp hồ sơ trực tuyến tỷ lệ của người dân sử dụng chưa cao.

- Tỷ lệ hồ sơ quá hạn vẫn còn,chủ yếu do việc xử lý văn bản trên hệ thống bị lỗi.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch CCHC năm 2024 với trọng tâm là cải thiện môi trường và chuyển đổi số.        

- Chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành  rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của phường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

- Công khai, minh bạch thủ tục hành chính và quy trình tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường trên Trang thông tin điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc cập nhật, tra cứu thông tin, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra , giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

- Quan tâm rà soát sắp xếp, đội ngũ cán bộ, công chức  phường đảm bảo đủ số lượng theo quy định của pháp luật, có chất lượng tốt; tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, công chức và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với khen thưởng hoặc kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ.

- Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch.

- Triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa phường.

Phụ lục

B1. TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

(Từ ngày15/12/2023đến ngày 04/3/2024)

Tên

đơn vị

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Trễ hạn

Số hóa hồ sơ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

 Trước  và đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số (đã và đang giải quyết)

Tỷ lệ

Trực tuyến

Đã

số hóa

Chưa

 số hóa

Tỷ lệ

số hóa

Hương Hồ

517

162

162

0

355

353

02

02

0,36

162

517

0

100%

 

B2. VIỆC TRIỂN KHAI XIN LỖI NGƯỜI DÂN KHI CÓ HỒ SƠ TRỄ HẠN

 

STT

Thủ tục hành chính

Người nộp hồ sơ

Số ngày trễ hạn

Nguyên nhân

trễ hạn

Văn bản xin lỗi/ gia hạn

01

Trích lục bản sao hộ tịch

Phạm Võ Tuyết Nhi

 

1

Do lỗi hệ thống

Số: 01 /TN&TKQ-PXL

 

02

Trích lục bản sao hộ tịch

Nguyễn Văn Anh Tuấn

 

1

Do lỗi hệ thống

Số:  02/TN&TKQ-PXL

 

 

B3.VIỆC TRIỂN KHAI PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

STT

Lĩnh vực

Số hồ sơ

tiếp nhận

Số phiếu khảo sát thực hiện

Kết quả khảo sát

Tỷ lệ hài lòng

1

Bảo trợ xã hội

280

107

107

100%

2

Bảo trợ xã hội (cấp huyện)

15

14

14

100%

3

Chứng thực

36

35

35

100%

4

Đất đai

44

28

28

100%

5

Hộ Tịch

140

97

97

100%

6

Người có công

1

1

1

 

7

Thủ tục liên thông người có công (cấp huyện)

1

1

1

100%

 

B4.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN YKCĐ DO UBND THÀNH PHỐ GIAO

 

Đơn vị

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Tất cả

Chưa

 đến hạn

Đã quá hạn

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chờ xác nhận

Đúng hạn

Quá hạn

 

0

0

0

0

0

04

0

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Thị Nguyệt ( vp-tk)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 146