Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND phường ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ,ngày 08/3/2024
Ngày cập nhật 12/03/2024

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giatrên địa bàn phường Hương Hồ năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, liên tục, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, hoàn thành đúng yêu cầu, lộ trình các nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng chính phủ, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý hành chính Nhà nước theo hướng hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, hoàn thiện mạng lưới công dân số, góp phần thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số.

- Cùng với triển khai hiệu quả 46 mô hình điểm tại Kế hoạch số 153/KH-BCĐ ngày 24/10/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh, tiếp tục ứng dụng sâu rộng các nhóm tiện ích của Đề án 06 nhằm phát triển, hoàn thiện nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh, ứng dụng Hue-S trên cơ sở xác thực, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở DLQG về DC, Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

2. Yêu cầu

- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát huy rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06.

- Sáng tạo, linh hoạt, rõ người, rõ việc thực hiện, đảm bảo thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tại địa phương, tránh hình thức, dàn trải, lãng phí.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn phường và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 06 năm 2024 (hoàn thành trong tháng quý I năm 2024).

b) Ban hành hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện các mô hình Đề án 06 trên địa bàn (hoàn thành trong quý I năm 2024).

c) Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2024 của cấp trên khi có yêu cầu;

d) Duy trì đánh giá, kiểm điểm việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trong cuộc họp UBND phường, Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 định kỳ và đột xuất để đánh giá thực trạng, chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo đạt hiệu quả (thực hiện định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm và đột xuất).

đ) Kiện toàn thành viên Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 phường (thực hiện thường xuyên).

e) Tăng cường học tập kinh nghiệm các địa phương được chọn làm điểm và đạt nhiều bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 để nghiên cứu, tiếp thu, đẩy mạnh hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm (thực hiện thường xuyên).

f) Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn cho Tổ triển khai Đề án 06 do cấp trên tổ chức cho lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp theo dõi, tham mưu thực hiện Đề án 06.

2. Hoàn thiện pháp lý

2.1. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06; phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Bộ phậnTư pháp-hộ tịch chủ trì phối hợp các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

2.2. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

a) Bộ phận Văn phòng – thống kê phối hợi với bộ phận Tư pháp hộ tịch tham gia góp ý các dự thảo:

- Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông sửa đổi (thay thế Nghị định 25/2011/NĐ-CP).

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0).

- Nghị định về 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng kỷ khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí”.

Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn tham gia góp ý của UBND Tỉnh, thành phố.

c) Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường, tham gia góp ý các dự thảo:

- Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thời gian hoàn thành: Trong năm 2024.

- Quy chế khung thống nhất phương pháp, cách thức chia sẻ các Cơ sở dữ liệu dùng chung về dân cư của quốc gia. Thời gian hoàn thành: Quý III/2024.

d) Bộ phận Tài chinh- kế toán chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường tham gia góp ý các dự thảo:

- Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2024.

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu năm 2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2024.

đ) Bộ phận Văn hoá - xã hội chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường  xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của thành phố bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 3.0).

Thời gian hoàn thành: Theo hướng dẫn Sở Thông tin truyền thông.

3. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

a) Nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu chung của “Bộ phận Một cửa” phường:

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được định danh, xác thực điện tử hoặc xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư.

- 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt.

- 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại “Bộ phận một cửa” được định danh, xác thực điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân được lưu trữ điện tử.

- 50% mẫu đơn, tờ khai có thông tin công dân được chuẩn hóa thống nhất theo yêu cầu từ dữ liệu gốc của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đối với 53 dịch vụ công thiết yếu và các lĩnh vực: cư trú, hộ tịch, cấp căn cước công dân.

- 100% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với thời điểm ban hành Đề án 06.

- 90% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

b) Hoàn thành rà soát, cung cấp 53 dịch vụ công thiết yếu lên cổng dịch vụ công tỉnh (Đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của địa phương)

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê ( phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Ngay sau khi các dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

c) Triển khai cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng... trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân

- Bộ phận Tư pháp – hộ tịch chủ trì phối hợp với Công an phường.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2024.

4. Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội

a) Triển khai giải pháp chấm điểm khả tín để người dân tiếp cận được với nguồn vốn nhanh chóng, hiệu quả theo Công điện 766/CĐ-TTg ngày 23/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: tổ chức thực hiện khi có văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên  (Dự kiến tháng 03/2024).

b) Phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2024.

c) Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, kết nối thông tin hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đảm bảo thông suốt, thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

5. Phục vụ phát triển công dân số

a) Tổ chức thực hiện Luật Căn cước năm 2023: Triển khai cấp Căn cước đối với người dưới 14 tuổi có nhu cầu và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ ngày 01/7/2024. Đảm bảo 100% công dân đủ 14 tuổi cư trú trên địa bàn được cấp Căn cước công dân, Căn cước theo quy định.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên.

b) Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên.

c) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện giải pháp xác thực thống nhất qua tài khoản định danh điện tử (VNeID) do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường..

- Tổ chức thực hiện khi có văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

d) Thực hiện triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID .

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian: Quý I/2024 và thực hiện thường xuyên.

6. Về dữ liệu và kết nối, chia sẻ

a) Các  Bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường đẩy mạnh chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu quốc gia khác đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện theo lộ trình Đề án 06 và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh, các Sở, Ngành có liên quan.

b) Rà soát, đối sánh, làm sạch dữ liệu của các Cơ sở dữ liệu quốc gia khác, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường..

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

c) Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2024.

7. Đảm bảo hạ tầng, đường truyền và an ninh an toàn bảo mật hệ thống

a) Rà soát, đánh giá về hệ thống đường truyền, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

b) Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt các quy định về an ninh, an toàn hệ thống thông tin của thành phố

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Quý 1/2024.

c) Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn thông tin và điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an toàn thông tin kịp thời.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Tổ chức thực hiện khi có văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, thực hiện thường xuyên.

8. Phục vụ chỉ đạo, điều hành

a) Rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu dân số do Công an thành phố và các phòng, ban quản lý.

- Công an phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường, được giao quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2024.

b) Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để phân tích dữ liệu dân cư, dự báo tình hình phục vụ chỉ đạo, điều hành và xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

- Bộ phận Văn hoá – xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

 - Thời gian hoàn thành: Quý I/2024.

c) Nghiên cứu, đặt yêu cầu cung cấp phân tích, đánh giá tình hình biến động của các lĩnh vực phục vụ tham mưu, hoạch định chính sách trên nền tảng dữ liệu dân cư.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

 - Thời gian hoàn thành: Quý I/2024.

d) Phân tích dữ liệu công dân đến độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn.

- Ban chỉ huy quân sự phường chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

 - Thời gian hoàn thành: Quý IV/2024.

đ) Xây dựng phương án cắt giảm, kiện toàn nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu chuyển đổi số nói chung và thực hiện Đề án 06 nói riêng; tổ chức đào tạo linh hoạt, ứng dụng công nghệ đào tạo trực tuyến mở để 100% cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao kiến thức, kỹ năng, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu công việc, tiết kiệm chi phí đào tạo.

- Bộ phận Văn phòng –thông kê chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên.

9. Công tác tuyên truyền

a) Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến Đề án 06, nhất là các điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, các tiện ích của tài khoản định danh điện tử; cách thức sử dụng, khai thác các tiện ích của ứng dụng VNeID, Hue-S bằng nhiều hình thức (pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa, trên màn hình led...).

- Bộ phận Văn hoá-xã hội chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

b) Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân (nhất là nhóm có trình độ công nghệ thông tin hạn chế) thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử, thanh toán tiền mặt sang thanh toán qua tài khoản, ví điện tử. Tăng cường việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID, Hue-S, phát huy vai trò của Bộ phận Một cửa các cấp, điểm phục vụ bưu chính trong việc hướng dẫn, các Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

- Bộ phận Văn hoá-xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

c) Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ miễn phí dịch vụ SMS thông báo cho người dân, doanh nghiệp đối với một số nội dung triển khai Đề án 06; các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Đề án 06 nhằm nâng cao nhận thức, sự hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp.

- Bộ phận Văn hoá-xã hội chủ tr,ì phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

- Thời gian hoàn thành: Thực hiện thường xuyên.

III. KINH PHÍ

Giao Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường, tham mưu bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06 bảo đảm hiệu quả, đồng bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức triển khai văn bản hướng dẫn về áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước theo Công văn 6184/BTTTT-CĐSQG ngày 14/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, khi có văn bản hướng dẫn của Sở Truyền thông và Thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung và phân công thực hiện nêu tại mục II, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch Đề án 06 năm 2024 đồng thời rà soát, kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 06 địa phương mình.

2. Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 phường có trách nhiệm điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo Quy chế hoạt động của Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 phường về phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06.

3. Giao Công an phường bộ phận thường trực Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 phương, phối hợp với văn phong – thống kê theo dõi, nắm tình hình, kết quả thực hiện, tập hợp, báo cáo tiến độ thực hiện cho Chủ tịch UBND phường, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 phường để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc.

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt ( vp-tk)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 128