Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
KẾ HOẠCH Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn phường Hương Hồ năm 2024
Ngày cập nhật 26/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 2802/KH-SNV ngày 02/4/2024 của UBND thành phố Huế về Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố năm 2024 .UBND phường Hương Hồ xây dựng Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn phường năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Nhằm khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức để đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường.

- Tạo điều kiện để người dân, tổ chức phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương

- Thông qua việc khảo sát, đánh giá, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức, nghiên cứu, phân tích, đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước.

- Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện cải cách hành chính của phường.

2. Yêu cầu:

- Việc triển khai các hoạt động đảm bảo tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp; phù hợp với nguồn lực được phân bổ, tiết kiệm; đạt kết quả, mục tiêu đề ra.

- Có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai.

- Công tác khảo sát, đo lường phải được thực hiện một cách khách quan, khoa học; nhằm đảm bảo kết quả chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm phản ánh sát thực tế về hoạt động cung cấp dịch vụ công của cơ quan, đơn vị, địa phương được khảo sát.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, CÁCH THỨC ĐIỀU TRA

1. Đối tượng điều tra:

Thực hiện điều tra đối với người dân, đại diện tổ chức đã thực hiện giao dịch và nhận kết quả của các dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại của phường.

2. Cách thức điều tra:

Thực hiện khảo sát tại Hệ thống “Khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công trên HueS” ngay sau khi người dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ (theo Phụ lục Hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức năm 2024 trên HueS kèm theo Kế hoạch này).

3. Chọn mẫu khảo sát

- Chọn mẫu khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân năm 2024 được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.

- Số lượng mẫu khảo sát: Khảo sát tất cả các cá nhân thực hiện giao dịch thủ tục hành chính đảm bảo số lượng phiếu khảo sát thu về ít nhất là:

Số hồ sơ giao dịch của tổ chức, cá nhân/năm

Số lượng khảo sát tối thiểu

Dưới 100 hồ sơ

100% khảo sát

Từ 100 đến dưới 1.000 hồ sơ

Từ 100 lượt trở lên

Từ 1.000 đến dưới 5.000 hồ sơ

Từ 200 lượt trở lên

Từ 5.000 hồ sơ trở lên

Từ 500 lượt trở lên

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND

- Tham mưu UBND phường tổ chức thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn kết xuất kết quả thực hiện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc bộ phận chuyên môn thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường nghiên cứu, nắm vững về mục đích, yêu cầu, nội dung, kỹ thuật…để hướng dẫn cho người dân, tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm HueS ngay sau khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

- Cung cấp danh sách chính xác thông tin người dân gửi Phòng Nội vụ khảo sát  mức độ hài lòng  đối với  việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại địa bàn phường.

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, hiệu quả về đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2024, đảm bảo cán bộ, công chức có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng dịch vụ công nói chung và dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan nói riêng; có thái độ, tác phong phục vụ người dân, tổ chức tốt trong thực thi công vụ; thực hiện cung ứng dịch vụ công có chất lượng tốt, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức.

- Trên cơ sở kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính nhà nước năm 2024, xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

3. Văn hóa và Thông tin

Tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch, cách thức thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình thực tiễn để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức hiểu và tích cực tham gia.

 

Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 142