Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 15/03/2024

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 ngày 9 năm 2018 về việc Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

UBND phường Hương Hồ ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của UBND phường Hương Hồ năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức;

- Đảm bảo 100% các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức thuộc UBND phường Hương Hồ tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL;

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hương Hồ được thực hiện theo quy trình phù hợp với HTQLCL;

- Đảm bảo 100% các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức thuộc UBND phường Hương Hồ xây dựng HTQLCL đồng bộ, áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính tại đơn vị;

- Đảm bảo áp dụng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức thuộc UBND phường Hương Hồ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2024 trước ngày 20/01/2024

2. Xây dựng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức thuộc UBND phường Hương Hồ trước ngày 15 tháng 3 năm 2024.

3. Triển khai áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, xây dựng và áp dụng thực tế tại UBND phường Hương Hồ trước ngày15 tháng 3 năm 2024.

 4. Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức thuộc UBND phường Hương Hồ xây dựng, áp dụng đồng bộ các quy trình nội bộ tại đơn vị.

5. Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn về HTQLCL do Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh) tổ chức.

6. Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm trước ngày 30 tháng 7 hằng năm, tổ chức họp xem xét của lãnh đạo ít nhất 02 lần/năm về hiệu lực của HTQLCL, đánh giá Mục tiêu chất lượng năm….

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này được bố trí từ dự toán ngân sách cấp cho UBND phường Hương Hồ hằng năm và các nguồn kinh phí khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo ISO

Các thành viên của Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của UBND phường Hương Hồ(gọi tắt là Ban chỉ đạo) thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

2. Bộ phận Văn phòng - thống kê:

 - Chủ  trì và thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức thuộc UBND phường Hương Hồ.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất gửi lãnh đạo UBND phường và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Các cán bộ, công chức tại các bộ phận chuyên môn:

- Căn cứ nhiệm vụ được nêu tại Phụ lục của Kế hoạch này và mục tiêu chất lượng của UBND phường Hương Hồ năm 2024, các bộ phận, đơn vị xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận, đơn vị gắn liền với nhiệm vụ được giao năm 2024 để triển khai thực hiện;

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND phường Hương Hồ năm 2024, yêu cầu các bộ phận, công chức chuyên môn và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ công chức thuộc UBND phường Hương Hồ báo cáo về Văn phòng – thống kê để tổng hợp trình lãnh đạo xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 02 /KH-UBND ngày 02 /01/2024 của UBND phường Hương Hồ)

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các Mục tiêu chất lượng đã đặt ra năm 2024 của UBND phường Hương Hồ

- Phân công rõ trách nhiệm, vai trò, biện pháp kiểm soát, đánh giá, đo lường các Mục tiêu chất lượng đặt ra.

2. Yêu cầu

- Định kỳ và đột xuất các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường; thư ký ISO, công chức Văn phòng thống kê phụ trách ISO tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện MTCL;

- Ban Chỉ đạo ISO kiểm tra, giám sát kết quả đạt được của Mục tiêu chất lượng theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất.

- Kịp thời theo dõi, đôn đốc thực hiện, kiểm soát, đánh giá, quản lý các rủi ro và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa tại tất cả các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường khi mục tiêu chất lượng không đảm bảo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

Mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện MTCL

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

Trách nhiệm theo dõi MTCL

Cách thức theo dõi và kết quả

Chủ trì

Phối hợp

I.

100% các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường cán bộ, công chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

1

Xây dựng

MTCL, Kế hoạch thực
hiện MTCL năm 2024

 

Công chức văn phòng thống kê/

BCĐ ISO

Các các bộ phận chuyên môn thuộc

UBND phường  toàn thể CBCC

Tháng 01/năm 2024

 

- QMR;

- Thư ký ISO.

- QĐ công bố và ban hành MTCL (kèm theo MTCL và Kế hoạch thực
hiện MTCL năm 2024

2

Xây dựng Kế hoạch Đánh giá nội bộ (ĐGNB) năm 2024

 

Công chức văn phòng thống kê,

thư ký

BCĐ ISO

Các các bộ phận chuyên môn thuộc

UBND phường  toàn thể CBCC

Tháng 2-3/2024

- QMR;

- Thư ký ISO

Kế hoạch ĐGNB

3

Xây dựng chương trình ĐGNB và triển khai ĐGNB

Công chức văn phòng thống kê,

thư ký

BCĐ ISO

Các các bộ phận chuyên môn thuộc

UBND phường  toàn thể CBCC

Trước ngày 30 tháng 7 hàng năm

(Tùy từng đơn vị, đảm bảo tần suất ĐGNB tối thiểu 01 lần/năm)

- QMR;

- Thư ký ISO

- Chương trình ĐGNB;

- Lưu Hồ sơ ĐGNB (Kế hoach, chương trình ĐGNB, Quyết định thành lập Đoàn ĐGNB, phiếu ghi chép, Báo cáo tổng hợp ĐGNB);

- Hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục (phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến – nếu có; sổ theo dõi hành động khắc phục/cải tiến)…

4

Xem xét của lãnh đạo

Công chức văn phòng thống kê,

thư ký

BCĐ ISO

Các các bộ phận chuyên môn thuộc

UBND phường  toàn thể CBCC

 Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban tháng/quý 2023

 

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Kế hoạch xem xét của lãnh đạo;

- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo.

5

Duy trì và cải tiến HTQLCL

Công chức văn phòng thống kê,

thư ký

BCĐ ISO

Các các bộ phận chuyên môn thuộc

UBND phường  toàn thể CBCC

Thường xuyên

- QMR;

- Thư ký ISO.

Hồ sơ duy trì và cải tiến HTQLCL

(Kế hoạch ISO hằng năm, MTCL, Kế hoạch MTCL, Hồ sơ ĐGNB, Hồ sơ hành động khắc phục/cải tiến.

6

Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng, 12 tháng

Công chức văn phòng thống kê,

 

Các các bộ phận chuyên môn thuộc

UBND phường  toàn thể CBCC

Trước 15/6 và trước 30/11 hằng năm

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng;

- Báo cáo kết quả thực hiện MTCL năm 2024

 

7

Cập nhật, rà soát các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động xử lý công việc để sửa đổi
hoặc ban hành mới các quy trình cho phù hợp.

 

Các các bộ phận chuyên môn thuộc

UBND phường  toàn thể CBCC

Công chức văn phòng thống kê

Thường xuyên

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Quyết định ban hành các quy trình có thay đổi, bổ sung (nếu có);

- Quyết định ban hành quy trình giải quyết TTHC bổ sung theo TCVN ISO 9001:2015 (nếu có);

- Quyết định công bố lại HTQLCL

(khi có sự thay đổi phạm vi áp dung, …nếu có)

II.

100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của UBND phường Hương Hồ được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường thuộc chương trình công tác năm.

1

Xây dựng Kế hoạch các chương trình, đề án, nhiệm vụ … năm 2024(nếu có)

Các bộ phận phụ trách

Các bộ phận phối hợp

Tháng 12/2024 – Tháng 01/2024

Trưởng các bộ phận

Kế hoạch các chương trình, đề án, nhiệm vụ

2

Xây dựng Chương trình công tác tháng, Báo
cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác
tháng liền trước

Các bộ phận phụ trách

Các bộ phận phối hợp

Định kỳ hàng tháng

Văn phòng thống kê

- Báo cáo kết quả chương trình công tác tháng;

- Công văn xây dựng chương trình công tác tháng.

III.

100% ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cho UBND phường được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn.

1

- Theo dõi trên phần mềm hệ thống điều hành;

- Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện

Công chức văn phòng thống kê/

BCĐ ISO

Các bộ phận/công chức được phân công thực hiện

Thường xuyên;

 

công chức được giao

- Sổ công văn đi;

- Kết quả xử lý đúng hạn trên phần mềm hệ thống.

2

Báo cáo thống kê tỷ lệ hoàn thành đúng hạn/trễ hạn…

Công chức văn phòng thống kê

 

Các bộ phận/công chức được phân công thực hiện

Định kỳ

Các bộ phận và công chức phụ trách

Báo cáo thông kê

IV

[Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội phường

[Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế xã – hội....]

1

Tổng thu ngân sách nhà nước trên 5,8 tỷ đồng

Tài chính kế toán

Các bộ phận chuyên môn

Cả năm

Chủ tịch UBND

Báo cáo theo quý, 06 tháng và cả năm

2

Tỷ lệ cơ quan, tổ dân phố được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hoá đạt trên 85%;

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%;

Duy trì Trường tiểu học số 1 đạt chuẩn quốc gia;

Huy động các nguồn lực tập trung xây dựng phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025;

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%;

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,5 %;

Hỗ trợ giới thiệu giải quyết việc làm 120 người;

Số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 10 hộ trở lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn hoá xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bộ phận/công chức được phân công thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo theo 06 tháng và cả năm

3

Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100%.

 

Tỷ lệ tổ dân phố đạt ANTT đạt 80%.

 

Quân sự

Công an

Các ban ngành đoàn thể

Theo kế hoạch cấp trên

Chủ tịch UBND

Báo cáo theo năm

4

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 95%.

Bộ phận “Một cửa” “Một cửa liên thông

Các bộ phận/công chức được phân công thực hiện

Cả năm

Chủ tịch UBND

Báo cáo theo quý, 06 tháng và cả năm

5

Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 98%.

Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

Bộ phận Địa chính xây dựng môi trường đô thị

Các bộ phận/công chức được phân công thực hiện

Cả năm

Chủ tịch UBND

Báo cáo theo quý, 06 tháng và cả năm

V

Mục tiêu liên quan Dịch vụ công, giải quyết TTHC (giải quyết TTHC đúng quy trình, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ TTHC đạt mức độ 2, 3 và mức độ 4, tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC,...)]

Đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường được niêm yết công khai/cập nhật công khai trên trang thông tin điện tử của UBND phường được xử lý một cửa, một cửa liên thông/được xử lý theo đúng quy trình ISO, đảm bảo 100% TTHC giải quyết đúng hạn và trước hạn, đảm bảo 90% tổ chức/công dân hài lòng khi giải quyết TTHC...

1

Niêm yết Danh mục TTHC tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường và công khai trên Trang thông tin điện tử UBND phường

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Danh mục TTHC được niêm yết tại trụ sở UBND phường;

- Công bố danh mục TTHC trên trang thông tin điện tử.

2

Thường xuyên rà soát và cập nhật ban hành các quy trình giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của UBND phường

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

Công chức văn phòng thống kê

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Quyết định ban hành các quy trình giải quyết TTHC (kèm quy trình TTHC),nếu có sự thay đổi, bổ sung (VBQPPL, TTHC)

3

- Theo dõi trên phần mềm xử lý Dịch vụ công trực tuyến;

- Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

Công chức văn phòng thống kê

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo thống kê tỷ lệ giải quyết TTHC.

4

Thực hiện việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã phường thị trấn

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Phiểu khảo sát;

- Phỏng vấn tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC;

- Báo cáo thống kê theo dõi sự hài lòng của tổ chức/công dân.

VI

Mục tiêu liên quan giải quyết công việc nội bộ cơ quan: Không

VII

Mục tiêu liên quan chuyển đổi số, cải cách hành chính,...

1

- 100% văn bản, hồ sơ công việc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo thống kê tỷ lệ giải quyết TTHC.

2

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  phường

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo thống kê tỷ lệ giải quyết TTHC.

VIII

Mục tiêu liên quan đào tạo, bồi dưỡng CBCC nâng cao chuyên môn, (không)

IX

Mục tiêu liên quan  thi đua – khen thưởng

1

- 100% CBCC cuối năm được xếp loại

“ Hoàn thành tố nhiệm vụ”

Toàn thể CBCC

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo thống kê tỷ lệ.

2

20% CBCC cuối năm đạt danh hiệu “ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”

 

Toàn thể CBCC

Các bộ phận chuyên môn/CBCC phụ trách

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo thống kê tỷ lệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các bộ phận chuyên mônthuộc UBND phường, cán bộ, công chức thuộc UBND phường

2. Văn phòngthống kê/Thư ký ISO,các cán bộ công chức

Có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận chuyên mônthuộc UBND phường cán bộ, công chức, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND phường theo quy định.

3. Các bộ phận chuyên mônthuộc UBND phường Hương Hồ cán bộ, công chức thuộc UBND phường căn cứ Kế hoạch này, phối hợp với Văn phòng thống kê/Thư ký ISO, triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của UBND phường Hương Hồ năm 2024, yêu cầu các bộ phận chuyên mônthuộc UBND phường cán bộ, công chứcnghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về Văn phòng thống kê/Thư ký ISO để tổng hợp trình lãnh đạo UBND phường xem xét, giải quyết./.

 

 

Trần Thanh Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 167