Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND phường về Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 22/01/2024

Ngày 12/01/2024 UBND phường Hương Hồ ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND  về Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

        1. Mục đích

a) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

b) Làm chuyển biến mạnh mẽ hơn tư duy của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước đối với phương thức sử dụng công nghệ thông tin và chữ ký số cá nhân chuyên dùng trong giải quyết, phê duyệt kết quả giải quyết TTHC.

c) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

d) Tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan giải quyết TTHC và phát huy quyền giám sát của các cá nhân, tổ chức theo quy định đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác trong giải quyết TTHC.

đ) Chuyển đổi số dịch vụ công với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Yêu cầu

a) Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; các nhiệm vụ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đồng thời, có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

b) Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của công chức, bộ phận chuyên môn trong quá trình thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

c) Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát TTHC.

d) Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm TTHC.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; trong đó, tập trung vào thực hiện tốt công tác công bố, công khai TTHC theo đúng quy định, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

2. Thường xuyên rà soát, thống kê, đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Tăng cường ứng dụng CNTT và công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ TTHC. 

3. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại Bộ phận Một cửa của phường; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tụy phục vụ Nhân dân.

4. Tăng cường công khai, minh bạch TTHC và thực hiện đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC góp phần xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

5. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách TTHC.

6. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung kiểm tra việc công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND phường; việc tuân thủ quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

8. Triển khai và thực hiện tốt chiến lược 4 không - 1 có “Làm việc không giấy tờ; Hội họp không tập trung; Dịch vụ công không gặp mặt; Thanh toán không tiền mặt; Dữ liệu có chuyển đổi số” kết hợp với đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính nhằm đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch cụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

9. Tăng cường công tác truyền thông về kiểm soát TTHC và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Chính phủ

Số TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Thời gian thực hiện

1

Công bố, công khai TTHC, kiểm soát chất lượng TTHC và cập nhật TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

1.1

Tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền công bố, công khai, đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 416/KH- UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh

Các bộ phận chuyên môn UBND phường

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Báo cáo rà soát, đơn giản hoá TTHC nội bộ

Thời gian thực hiện theo     Kế          hoạch số 416 / KH - UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh

 

Thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở UBND phường và cập nhật trên trang thông tin điện tử phường

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường;

Các bộ phận chuyên môn

Các bộ phận tiếp nhận, giải quyết TTHC có trách nhiệm khai thác, sử dụng dữ liệu TTHC được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu TTHC Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ cho việc công khai tại trụ sở UBND phường; Tiếp nhận và giải quyết TTHC theo phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao.

Trường hợp không truy xuất được dữ liệu TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, các bộ phận chuyên môn tham mưu để UBND các phường sử dụng Quyết định công bố TTHC của bộ, ngành Trung ương để công khai.

Yêu cầu, cách thức công khai thực hiện theo Điều 14, Điều 15 và Phụ lục IV Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Thường xuyên trong năm 2024

2

Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

2.1

Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2024

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Văn phòng thống kê

Văn bản đăng ký rà soát, đánh giá TTHC

Tháng 12/2023

Văn phòng thống kê

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Tổng hợp, trình UBND phường ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024

Trước 15/12/2023

2.2

Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt

 

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Văn phòng thống kê

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND phường;

- Báo cáo kết quả rà soát, gửi báo cáo rà soát về UBND phường qua Văn phòng thống kê

Trước ngày 15/6/2024

2.3

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2024

Văn phòng thống kê

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Tham mưu UBND phường Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC trình UBND cấp trên phê duyệt

Trước ngày 05/8/2024

3

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

3.1

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và hành vi hành chính

- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Văn phòng thống kê

100% cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC phải công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; công khai trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Thường xuyên trong năm 2024

3.2

Tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 39 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Văn phòng thống kê

Đảm bảo các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được xử lý kịp thời và đúng thẩm quyền theo quy định Điều 43 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

-; Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường có trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo đảm an toàn cho các tài khoản Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng dịch vụ công quốc gia đã được cấp; sử dụng tài khoản được cấp để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải công khai tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html

Thường xuyên trong năm 2024

3.3

Xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng thẩm quyền

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Văn phòng thống kê

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo đúng quy trình quy định tại Điều 44 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và đồng bộ thông tin phản ánh kiến nghị, tình trạng xử lý phản ánh kiến nghị, kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thường xuyên trong năm 2024

3.4

Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Văn phòng thống kê

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường có trách nhiệm kiểm tra, cập nhật, đăng tải công khai kết quả trả lời trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo các hình thức được quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ

Thường xuyên trong năm 2024

II

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

1

Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp đối với các TTHC đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

100% TTHC đủ điều kiện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa hiện đại phường

Thường xuyên trong năm 2024

2

Tiếp tục triển khai thực hiện sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường.

- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp được sử dụng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường

Thường xuyên trong năm 2024

3

Tổ chức, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá, chỉ đạo, điều hành chất lượng giải quyết TTHC

- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Văn phòng thống kê;

Các cơ quan, tổ chức liên quan

Kết quả đánh giá được công khai

Thường xuyên trong năm 2024

4

Cập nhật quy trình điện tử việc giải quyết TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường; Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

Công chức Văn phòng thống kê phụ trách CNTT

100% quy trình nội bộ được cấu hình điện tử kịp thời

Thường xuyên trong năm 2024

5

Thực hiện các quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường

Văn phòng thống kê

Nội dung báo cáo kết quả thực hiện được tổng hợp trong Báo cáo công tác kiểm soát TTHC.

Trong năm 2024

6

Thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Văn phòng thống kê

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh

Lồng ghép vào Báo cáo kiểm soát TTHC định kỳ theo quy định

7

Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Văn phòng thống kê

- Quyết định công bố TTHC nội bộ trong tỉnh;

- Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC.

Thời gian thực hiện theo Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh

III

Thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

1

Thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ phận Tư pháp hộ tịch

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Kết quả thực hiện bản sao chứng thực điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thường xuyên trong năm 2024

2

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: (1) Giấy tờ trong thành phần hồ sơ mà cá nhân, tổ chức nộp là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó; (2) Kết quả xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; (3) Kết quả giải quyết của thủ tục hành chính

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Văn phòng thống kê

Thực hiện theo đúng lộ trình đã được phê duyệt trong Kế hoạch của UBND tỉnh; Lưu trữ điện tử đối với hồ sơ thủ tục hành chính

Thường xuyên trong năm 2024

3

Tích hợp, công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Các công chức tại bộ phận một cửa phường

100% dịch vụ công đủ điều kiện được tích hợp công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thường xuyên trong năm 2024

IV

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách TTHC

1

Nghiên cứu, chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Văn phòng thống kê

Các văn bản đề xuất sáng kiến, giải pháp

Thường xuyên trong năm 2024

2

Nghiên cứu xây dựng các quy trình liên thông thủ tục hành chính

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Văn phòng thống kê

Quyết định ban hành

Thường xuyên trong năm 2024

V

Công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

1

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Công chức Văn hoá xã hội phụ trách thông tin tuyên truyền

Tin, bài, phóng sự

Thường xuyên trong năm 2024

2

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại các đơn vị, địa phương

Văn phòng thống kê

Các bộ phận chuyên môn thuộc  UBND phường.

Kế hoạch

Tháng 01/2024.

Lồng ghép Kiểm tra công tác Cải cách hành chính, Nội vụ,  Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Thực hiện ý kiến chỉ đạo và Kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn phường năm 2024

 

3

Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tại địa phương

Văn phòng thống kê

Các bộ phận chuyên môn thuộc  UBND phường.

- Tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch;

- Kết luận của Đoàn kiểm tra;

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

Quý II, III/2024

VI

Nâng cao năng lực cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

1

Kiện toàn lại toàn bộ hệ thống công chức đầu mối cấp tỉnh; cấp huyện, xã

Văn phòng  thống kê

Lãnh đạo UBND phường

Quyết định phê duyệt

Khi có thay đổi

VII

Chế độ thông tin, báo cáo

1

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

Văn phòng thống kê

- Báo cáo gửi Văn phòng HĐND và UBND thành phố

- UBND phường thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ (https://vpcp.baocaochinhphu.gov.vn) và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Thừa Thiên Huế (https://baocao.thuathienhue.gov.vn) theo yêu cầu của UBND tỉnh

- Báo cáo Quý I/2024;

- Báo cáo Quý II/2024;

- Báo cáo Quý III/2024;

- Báo cáo Năm 2024.

2

Báo cáo đột xuất, chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan cấp trên

Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường

 

Báo cáo

Trong năm 2024

 

Tập tin đính kèm:
Hà Thị Nguyệt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 150