Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Công bố mục tiêu chất lượng năm 2024 của UBND phường Hương Hồ
Ngày cập nhật 22/01/2024

Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 02/01/2024 Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương Hồ năm 2024

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-UBND ngày 02 /01/2024 của UBND phường)

 

 

Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức của UBND phường Hương Hồ quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường để hoàn thành các mục tiêu sau:

1. 100% các bộ phận chuyên môn các cán bộ, công chức triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2. 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của UBND phường được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường thuộc chương trình công tác năm 2024 của UBND phường

3. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn của thành phố giao cho UBND phường được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn.

4. Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội:

4.1.Tổng  thu  ngân sách nhà nước trên 5,8 tỷ đồng.

4.2.Tỷ lệ cơ quan, tổ dân phố được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hoá đạt trên 85%;

4.3. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%.

4.4. Duy trì Trường tiểu học số 1 đạt chuẩn quốc gia; Huy động các nguồn lực tập trung xây dựng phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2021 -2025.

4.5. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%.

4.6. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,5 %.

4.7. Hỗ trợ giới thiệu giải quyết việc làm 120 người.

4.8. Số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 10 hộ trở lên.

4.9. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt trên 95%.

4.10. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom 98%.

4.11. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100%.

4.12. Tỷ lệ cơ quan, tổ dân phố đạt ANTT đạt 80%.

4.13. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

5. Mục tiêu liên quan Dịch vụ công, giải quyết TTHC (giải quyết TTHC đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ TTHC đạt mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4, tỷ lệ đảm bảo sự hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC,...).

6. Mục tiêu liên quan giải quyết công việc nội bộ cơ quan:(không)

7. Mục tiêu liên quan chuyển đổi số, cải cách hành chính:

- 100% văn bản, hồ sơ công việc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

8. Mục tiêu liên quan đào tạo, bồi dưỡng CBCC nâng cao chuyên môn: (Không)

9.  Mục tiêu liên quan thi đua – khen thưởng:

- 100% CBCC cuối năm được xếp loại “ Hoàn thành tố nhiệm vụ”

- 20% CBCC cuối năm đạt danh hiệu “ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”

10. Các mục tiêu liên quan khác.

 

 

Tập tin đính kèm:
Trần Thanh Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 90.948
Truy cập hiện tại 160